Průběh výstavby

Únor 2010

 • pokračují SDK – rampy oken
 • pokračuje montáž kamene
 • dokončena montáž garážových vrat
 • provádí se zbývající anhydritové podlahy v bytech objektu A

Leden 2010

 • pokračují rozvody v bytech
 • provedeny anhydritové podlahy v bytech objektu A.
 • pokračují práce na fasádě, kamenný obklad i zateplovaní sytém
 • provádí se klempířské prvky fasády
 • provádí se sádrokartonové podhledy v objektu B

Prosinec 2009

 • pokračují rozvody v bytech
 • provádí se fasáda, zateplovaní systém o
 • provedl se kamenný obklad na fasádě objektu A
 • provedení anhydritové podlahy v objektu C, a části B
 • osazena vodoměrná šachta

Listopad 2009

 • dokončena fasáda
 • provádí se hrubé podlahy
 • provádí se hrubé zámečnické konstrukce
 • provedeny přípojky do objektu

Říjen 2009

 • provedena konstrukce výtahové šachty
 • provedeny omítky
 • provedeny hrubé rozvody zdravotechniky a elektra
 • dokončeny osazení oken
 • provádí se fasáda

Září 2009

 • zahájení realizace plechové střechy
 • provádí se montáž hliníkových oken v objektu A a C
 • provedeny omítky v objektu C
 • osazena dřevěná okna v 1. a 2. NP v objektu B

Srpen 2009

 • osazena dřevěná okna v objektu B
 • provedeny izolace střechy,
 • provádí se vzduchotechnika garáže, rozvody v kotelně, venkovní rozvody zdravotechniky a elektro

Červenec 2009

 • vyzdívání příček
 • provádí se hrubé rozvody ZTI
 • provádí se hrubé rozvody elektro
 • provedeny spádové betony na střechách

Červen 2009

 • Dokončena monolitická konstrukce objektu A
 • Provádí se střecha objektu B
 • Provádí se venkovní kanalizace
 • Provádí se rozvody zdravotně technické instalace

Květen 2009

 • Objekt A – dokončeny stěny a strop 3.NP
 • Provádí se vyzdívky příček
 • Zahájeny omítky v garážích
 • Provádí se rozvody zdravotně technické instalace

Duben 2009

 • Objekt A: zabetonovány stěny 2.NP, provedeno bednění stropu nad 2.NP, páteře rozvodů chlazení, provádějí se omítky v garážích
 • Objekt B: zahájeny rozvody vzduchotechniky, chlazení, kanalizace a topení
 • Objekt C: provádí se vzduchotechnika a omítky v garážích
 • Venkovní objekty: zabetonovány 2/3 opěrné stěny 9, zabetonováno 90% opěrné stěny 10

Březen 2009

 • Objekt A: zabetonovány svislé konstrukce 1.NP, provedeno bednění stropu nad 1.NP, výztuž stropu nad 1.NP provedena včetně nejvýše položené základové desky, osazeny ocelové sloupky na jižní straně stropu nad 1.NP
 • Objekt B: provedeno nosné zdivo 4.NP, provádí se úpravy okenních otvorů, rozpracována elektroinstalace a slaboproud v bytě B1, dokončeny věnce 4.NP
 • Objekt C: provedeny atiky střechy, vyzděny příčky ve sklepích vyzděny příčky v 1.NP
 • Venkovní objekty: zabetonovány základy opěrné stěny 9 a provedena výztuž, provedena výztuž opěrné stěny 10, zabetonována 1/2 opěrné stěny 10

Únor 2009

 • Objekt A: proveden výkop sklepa a podkladní beton sklepa, provádí se výkop v nejvyšší části základové desky, provádí se torkrety sklepa a podesta před výtahem 1.NP, rozpracovány svislé konstrukce 1.NP, vyvázána základová deska sklepu, provedena izolace
 • Objekt B: dokončeny svislé konstrukce 3.NP, provádí se příčky v 1. a 2.NP a bednění stropu nad 3.NP, dokončen strop nad 3.NP, provádí se nosné zdivo 4.NP
 • Objekt C: provedeny svislé konstrukce 1.NP a strop nad 1.NP, rozpracovány atiky střechy, zdění příček v suterénu
 • Venkovní objekty: zabetonovány základy opěrné stěny 9 a provedena výztuž, dokončeny zemní práce opěrné stěny 10, provádí se bednění opěrné stěny 10

Leden 2009

 • Objekt A: zabetonovány stěny výtahové šachty v 1.PP, provedeny akustické izolace v 1.PP, provedeny zápory sklepa, provádí se zemní práce
 • Objekt B: zabetonován strop nad 2.NP, rozpracováno zdění svislých kcí 3.NP, provádí se příčky v 1.NP
 • Objekt C: provedeny svislé konstrukce 1.NP, provedeno bednění stropu nad 1.NP
 • Venkovní objekty: zabetonovány základy opěrné stěny 9 a provedena výztuž

Prosinec 2008

 • Objekt A: zabetonován strop nad 1PP včetně konzoly
 • Objekt B: dokončeny svislé konstrukce 2NP, bednění stropu nad 2NP provedeno, provedena výztuž stropu nad 2NP
 • Objekt C: provedeno svislé izolační souvrství, provedena základová deska, provedena výztuž stěn 1PP, zabetonováno 50% svislých konstrukcí 1PP

Listopad 2008

 • Objekt A: zabetonován strop nad 1PP včetně konzoly
 • Objekt B: zabetonována základová deska, provedeny svislé izolace obvodových stěn, vyzděny a vybetonovány stěny 1NP, dokončuje se bednění stropu nad 1NP, zahájena výztuž stropu nad 1NP
 • Objekt C: provedena kanalizace a zemnění, provádí se betonáž podkladního betonu
 • Venkovní objekty: provedeny výkopy pro základy opěrné stěny 9, zabetonovány základy opěrné stěny 9 a provedena výztuž

Říjen 2008

 • Objekt A: zabetonován strop nad 1PP včetně konzoly,
 • Objekt B: proveden podkladní beton, provedena bentonitová izolace, zahájena výztuž základové desky, odbourání torkretů pažení stavební jámy
 • Objekt C: provedeny zápory, provádí se zemní práce
 • Venkovní objekty: provedeny výkopy pro základy opěrných stěn před obj. A a provedena výztuž základů opěrných stěn tamtéž

Září 2008

 • Objekt A – zabetonovány svislé klece 1PP, provedeno bednění stropu nad 1PP, provedena výztuž stropu nad 1PP, zabetonovány snížené části stropu nad 1PP
 • Objekt B – provedeno podřezání zděných stěn, dokončeny hrubé zemní práce, provedena další úprava ztužující ocelové konstrukce
 • Objekt C – na objektu se nepracuje

Srpen 2008

 • Objekt A – zabetonována základová deska, provedeno 25% výztuže svislých klecí 1PP, zabetonováno 10% svislých klecí 1PP, pokračuje provádění svislých izolací
 • Objekt B – dokončeny demolice
 • Objekt C – na objektu se nepracuje

Červenec 2008

 • Dokončeny zemní práce na objektu A
 • Započaty práce na základové desce objektu A
 • Instalován jeřáb
 • Dokončené demolice objektu B

Červen 2008

 • Probíhají výkopové práce a zajištění stavební jámy
 • Osazena zajišťující ocelová konstrukce stěn obj. B
 • Provedena demolice střechy
 • Proveden základ pro jeřáb
 • Pokračuje demolice domu B

Květen 2008

 • Provádějí se demoliční práce v domě B
 • Provedeno oplocení
 • Probíhá příprava území

Duben 2008

 • Demolice garáží
 • Terénní úpravy
 • Demolice stávajícího objektu

© 2009 SATPO Development s.r.o., tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS